Home

Declaratii avere dgpmb

Comunicate. Agenda conducerii D.G.P.M.B. Purtător de cuvânt. Cerere acreditare. Revista Poliţia Capitalei. Utile. ANUNȚ ÎN ATENȚIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI LOCOMOTORII. Informaţii utile cazier judiciar/adeverințe de integritate comportamentală. Protocol Declarații completate în format letric. Nume.

Declarații de avere/interese. Declarații completate electronic începând cu anul fiscal 2019. Declarații completate în format letric. MAI - Declaraţii de avere. Căutare declaraţii. Tastaţi numele şi/sau prenumele persoanei a cărei declaraţie de avere şi/sau de interese doriţi să o găsiţi Anunț - privind valabilitatea actelor de indentitate pe perioada stării de alertă. Anunț - Activitate ghișeu relații cu publicul. Comunicat privind menținerea valabilității documentelor de evidența persoanelor care expiră pe perioada stării de urgență. Adresa Instituției Prefectului. Plan de măsuri DGEP-MB COVID 19

DGPMB - Politia Roman

Director Executiv Adjunct D.S.C.- CONSTANTA GABRIELA PATRU. Functionarul responsabil cu difuzarea informatiilor publice - Cristian Ovidiu Branza - Sef Serviciu Relatii Publice, tel.021.300.05.70, e-mail : relatii.publice@dgepmb.ro Formulare de completat. ATENTIE! Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la ghișeele serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor sau sunt disponibile, în format electronic, pe acest site. În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe. Declaraţii de avere; Evaluarea activităților; Donaţii, comodate şi sponsorizări; Drepturile victimelor infracțiunilo Declarații de avere și interese. Declarații 2019; Declarații 2020; Declarații 2021; Protectia datelor; Solicitare informații; Hotărâri CLSU Sector 1; Noutăți. Activități; Galerie foto-video; Poliția animalelor; Contac

Declaratii de aver

 1. istrului de interne nr. 1564 din 30.12.2006 si a statului de organizare aprobat de Inspectorul General al Jandarmeriei Romane prin Ordinul nr. 0178 din 30.12.2006
 2. DECLARATIE DE AVERE 5 Subsemnatul Control al Primaru Bucuresti. sector prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul răspundere că împreună cu familia*1) dețin următoarele : PAUL BĂICOIANU, având funcția de expert superior I;-iMg ui General al Municipiului București domiciliul în cunoscând În declarații, declar pe propria 1
 3. Formulare tip. Înmatriculare mopede. Achizitii publice. Documente financiar-contabile. Declarații de avere și interese. Declarații 2019. Declarații 2020. Declarații 2021. Protectia datelor
 4. DECLARATIE DE AVERE LICA D. ADRIANA . având functia DIRECTIA IMPOZITE TAXE LOCALE DGPMB-Seetia 23 Poi. ELEV enitul anual Serviciul generator ðe8enit SERVICIIJL /BIROUL UNIC I ALOCATIE încnsat 25758 confidential 504 2. Venituri din activitù(i independeníe Titula
 5. Declarații avere; Protecția datelor cu caracter personal; Transparență instituțională; Donații/Sponsorizări/Comodate; Achiziții publice; Pe linie de arme și muniții - cursuri și poligoane autorizat
 6. DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata DÎMBOI CORINA-LUMINIȚA, având funcția de ȘEF BIROU, la DGITL Sector 6, cu domiciliul, BUCUREȘTI SECTOR 6 cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună cu familia1) deţin următoarele

Avere/Interes

 1. DECLARAłIE DE AVERE Subsemnatul/subsemnata Marinica Daniela Antoaneta, având funcŃia de consilier superior la AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraŃii, declar pe proprie răspundere ca împreună cu familia 1) deŃin următoarele: I. BUNURI IMOBILE 1.Terenur
 2. MAI-DGPMB Activitate de f.p. cu statut special cca. 28000RON 1.3. Copil alocatie cca.504 RON 2. Venituri din activităŃi independente 2.1.Titular Microsoft Word - Daniela Marinica - DECLARATIE DE AVERE 2012-e iunie.doc Author: marius.ionescu Created Date
 3. DGPMB-Sectia 23 Poi. ELEV Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual generator de venit SERVICIUL /BIROUL UNIC 1 ALOCATIE încasat 33920 45600 1008 2. Venituri din activitäli independente 2. l. Titular 2.2. Sot/sotie 3. Venituri din cedareafolosinlei bunurilor 3.1. Titular 3.2. Sot/sotie 4. Venituri din investilii 4.1. Titular 4.2. Sot/sotie 5
 4. istratie la Compania cu domiciliul in Municipala Parcuri si Gradini Bucuresti, CNP cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe proprie räspundere cä împreunä cu familial) detin urmätoarele
 5. Inspectoratul Judetean Olt. Inspectoratul de Poliție Județean Olt cedează cu titlu gratuit un câine de serviciu rasa ciobănesc german, data naşterii 03.07.2013, diagnosticat cu: senilitate, prioritatea cedării având-o conductorul câinelui. Relații la tel. 0249406500, interior 20682 sau 20613, sau fax 0249437310
 6. Centrul de sprijin pentru familii defavorizate Str. Constantin Mille, nr. 10, sector 1, București Autobuze: 122, 137, 138, 268, 336, 381,601, 783 Troleibuze: 61, 66.

DGEPM

Lista cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată, conform Hotărârii nr. 48 din 22.07.2021 a Comitetului Național pentru Situații de Urgenț DECLARATIE DE AVERE STOICESCU ALINA , având functia la SC COMPAMA NATIONALA SA , domiciliul Bucuresti cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe proprie räspundlere cä împreunä cu familial) detin urmätoarele: * 1) Prin familie se întelege sotul/so!ia si copiii aflati în întretinerea acestora Rudele procurorilor din Parchetul General si DIICOT. 2 Noiembrie 2006. ZIUA continua serialul de dezvaluiri privind rudele magistratilor din sistemul judiciar, cu publicarea neamurilor procurorilor din Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie (Parchetul General), inclusiv ale procurorilor Directiei de Investiga DECLARATIE DE AVERE Totoc Ana Maria , având functia la S SMART SA sucursala Bucuresti DGPMB CIM-economist Agent Principal 39846 56400 2. Venituri din activitãliindependente 2.1. Titular Prezenta declaratie constituie act public si räspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sa

Model declarație de completat la intrarea în țară. Mai jos, regăsiți modelul declarației care trebuie completată la intrarea în România! Completarea acesteia cu date eronate intră sub incidența legii, conform articolelor 326 și 352 din Codul Penal, astfel: Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre. 2 2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro N OTĂ: Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentu DECLARATIE DE AVERE Gabriela Adela Stan la Muzeul National de Istorie a României domiciliul , având functia MAI - DGPMB Elev Serviciul prestat/Obiectul enerator de venit Salariu Salariu Venituri salariale asimilate Alocatie Venitul anual încasat 52100 lei 66900 le Brigada Rutieră este unitatea teritorială de poliţie care îndeplineşte atribuţiile specifice de îndrumare, supraveghere şi controlul respectării normelor de circulaţie rutieră, date în competenţă prin Legi, Ordonanţe, Hotărâri Guvernamentale şi alte acte normative privind asigurarea legalităţii în domeniul circulaţiei rutiere, pe teritoriul Municipiului Bucureşti Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art. 483 Cod procedură penală, cu acordul de recunoaștere a vinovăției inculpatei PÎRVĂNESCU PAULA-MARINELA, la data faptelor secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de.

Declarații de aver

Poliția Română - Politia Roman

Update: Fiul lui Gabriel Oprea a ieșit de la audierile de la DNA, fără să ofere nicio explicație.Deocamdată nu se știe de ce a fost chemat Gabriel Oprea Jr. Tânărul a răspuns doar la o singură întrebare adresată de jurnaliști, și anume că tatăl său nu este vinovat de tot acest scandal DECLARATIE DE AVERE Subsemnata TUDOR GHE. CRISTINA MARIA, având functia de politist local la Biroul I Ordine Publicä Control, CNP domiciliul cunoscând prevederile art.326 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe propria räspundere, cä împreunä cu familial) detin urmätoarele DECLARATIE DE AVERE Enitä S. Doina Florica C.N.S.c. DATA: 03 JUN INTRARE Nt. având functia solutionare la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Bucure¥ti, , domiciliul cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe proprie räspundere cä împreunä cu familial) de!in urmätoarele

Video: Declaratie intrarea in tara - Guvernul Romanie

DECLARATIE DE AVERE Subsemnata/Subsemnatul, S domiciliul Bucuresti, NA avînd functia de inspector asistent la D.V.B.L Sector 2, CNP unoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul in declaralii, declar pe proprie räspundere cä impreunå cu familial) detin urmätoarele Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6. Activitatea Poliţiei Locale se realizează în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale PERSOANEI, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor. Află mai multe despre noi DECLARATIE DE AVERE STOICESCU ALINA , având functia la SC COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII domiciliul Bucuresti, sect.5, Calea 13 Septembrie, nr.121 cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe proprie räspundere cä împreunä cu familial) detin urmätoarele Directorul general al DGPMB, comisar-sef de politie Bogdan Berechet, sustine o declaratie de presa la sediul Sectiei 20 Politie

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - Site-ul MA

DECLARATIE DE AVERE ðþYêE Subsemnatul(a) IORDACHE C. CONSTANTIN , având functia de SEF STATIE COMPRIMARE GAZ -la privind falsul in declaratii, declar pe propria räspundere cä împreunä cu familial) delin urmätoarele DGPMB - BRIGADA DE POLITIE RUTIERA BUCURESTI comprimare 61287 RON 76734 RON salariat — sef birou 2. Venituri din. În declarația de avere depusă în calitate de candidat la funcția de consilier general al Capitalei, Vlad Voiculescu precizează că are aproximativ 60.000 de euro, în mai multe conturi bancare și în cash, o datorie de 4.972 de euro la Erste Bank și acțiuni de 26.000 de lei la aceeași bancă SĂPTĂMÂNA PREVENIRII CRIMINALITĂŢII Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP) - Centrul Regional Bucureşti. Centrul Regional Bucureşti al Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane (ANITP) a participat în perioada 21 - 25 mai 2018, la a XIV-a ediţie a evenimentului Săptămâna prevenirii criminalităţii Politia Capitalei dat amenzi de 600.000 de lei, in ultimele trei zile, pentru nerespectarea masurilor anti-Covid. Politistii Capitalei si jandarmii au aplicat, in ultimele trei zile, peste 2.080 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 653.850 lei, in urma actiunilor de verificare a modului in care sunt respectate prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si.

Inspectoratul Judeţean de Poliţie Argeş. Este structura teritorială de poliţie, destinată să organizeze, să coordoneze, să conducă şi să controleze activităţile specifice pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin poliţiei române în zona de competenţă ce cuprinde judeţul Argeş. Întreaga activitate din cadrul. Şeful Poliţiei Capitalei, Bogdan Berechet, şi comandantul Jandarmeriei Bucureşti, Ionel Cătălin Stegăroiu, vor susţine, duminică, la ora 18,30, în zona Arcul de Triumf, o declaraţie de presă cu privire la noile măsuri intrate în vigoare, informează DGPMB Sursa: HotNews.ro. de Adrian Vasilache Vineri, 10 august 2012, 15:00. Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti a atribuit in perioada 23 iulie-31 iulie 2012 fara licitatie, ci prin negociere fara anunt de participare, un contract de distribuire a corespondentei catre firma Total Post Mail Services, motivul invocat fiind 'situatie de urgenta extrema survenita in urma unor.

Formulare de completat - Guvernul Romanie

 1. Avocatul Florin Constantin Durgheu sustine o declaratie in fata sediului Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB
 2. Dan Barna, declarație de avere. Investiții de 1,45 milioane de lei,Declarația de avere a președintelui Klaus Iohannis. Venit crescut cu 2.300%,Declarația de beneficiar real. Năsui: O povară inutilă pe umerii antreprenorilor
 3. ute, in timp ce martora care a sunat la 112..
 4. tit in declaratia de avere despre relatia sa cu Medist, acuzata de complicitate la furt de soft si distribuire ilegala de soft catre sri. (Spitalul de Urgenţă Prof. Dr. Dimitrie Gerotă - RSC 2002) şi DGPMB - SIF (Microsoft 2005). Claudiu Dumitrescu
 5. Potrivit declaratiei de avere din 2015, familia Oprea detine 7 terenuri in Bucuresti, ilfov, Predeal si Constanta. Doua apartamente si 6 case, intre care doua de vacanta. Doua masini si 60 de mii de euro in bijuterii si obiecte de arta. O alta persoana care ar putea sa plateasca o parte din suma de 3 milioane de euro este Petre Mazilu
 6. DECLARATIE DE AVERE Fodoroiu Gina, având functia la Directia Publicä De Evidentä Persoana si Stare Civilä SubsemnatuVSubsemnata, de Consilier A CNP domiciliul Jud Vrancea cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe proprie räspundere cä împreunä cu familial) detin urmãtoarele: 1. BUNURI MOBIL
 7. DECLARATIE DE AVERE Subsemnata FODOROIU GINA având functia de Consilier Principal la DPEPSC-SSC, CNP domiciliul jud Vrancea. Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe proprie raspundere cä împreunä cu familial) detin urmätoarcle: 1. BUNURI MOBILE 1. Terenuri NOTÄ

I.p.j. Dâmboviț

544/2001 nu a vizat furnizarea unor date cuprinse în declaratiile de avere interese, care sunt documente accesibile publicului, ci furnizarea unei liste cu numele prenumele functia ocupatä de DGPMB la Plata sumei de 1000 lei cu titlu de daune morale cätre recurent, având în vedere cä este. Vezi ACUZATIILE. George Scutaru, fost consilier al presedintelui Klaus Iohannis, este anchetat de DNA sub control judiciar, fiind acuzat de complicitate la luare de mita si spalare de bani. Potrivit unui comunicat al DNA transmis vineri, procurorii au dispus punerea in miscare a actiunii penale si masura controlului judiciar pentru 60 de zile. Parlamentul României Camera Deputaţilor Grupul Parlamentar al Alianţei pentru Unirea Românilor DECLARAŢIE DE PRESĂ Potrivit propriei recunoasteri si in raport de dispozitiile art. 7 din Legea 303/2004, consideram ca Cristian Ban trebuie eliberat din functia de procuror si cercetat pentru fals in declaratii, intrucat suntem convinsi ca in declaratia anuala prevazuta de art. 7, pct. (2) din Legea 303/2004 a declarat ca nu este informator sau colaborator al.

Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența în timp ce navigați pe site. Din aceste cookie-uri, cookie-urile care sunt clasificate ca fiind necesare sunt stocate în browser-ul dvs. deoarece sunt esențiale pentru funcționarea funcționalităților de bază ale site-ului Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Gelu Ştefan Diaconu, nu s-a prezentat joi la şedinţa comisiei de Buget-Finanţe a Senatului, după ce i-a fost trimisă invitaţie oficială, şi nici nu a anunţat că nu poate ajunge, a decla Mai multe cadre medicale ale Institutului ''Matei Bals'' din Capitala, unde vineri dimineata a avut loc un incendiu in urma caruia cinci oameni au murit, sunt asteptate pentru audieri la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB) Declaratia de avere a Codrutei Kovesi pe 2015 nu cuprinde la capitolul Cadouri primite cu titlu gratuit din partea unor organizatii si a caror valoare individuala depaseste 500 de euro stiloul Mont Blanc de peste 500 de euro! Potrivit Rechizitoriului, stilourile sunt rezultatul unei afaceri de coruptie. Ce putem spune noi dec a t Mai multe cadre medicale ale Institutului ''Matei Bals'' din Capitala, unde vineri dimineata a avut loc un incendiu in urma caruia cinci oameni au murit, sunt asteptate pentru audieri la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB

DECLARATIE DE AVERE RISTEA ADI MIHAELA , având functia la DIRECTIA POLITIEI LOCALE GIURGIU domiciliul GIURGIU cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe proprie räspundere cä împreunä cu familial) detin urmätoarele Sinteza Zilei cu Mihai Gâdea Luni-Joi 21:00; În Gura Presei cu Mircea Badea Duminică-Joi 23:45; News Hour with CNN Luni-Vineri 18:00; Punctul de Întâlnire cu Radu Tudor Luni - Vineri 19:0 Interpelarea nr.137B/07-04-2021. Urgentarea emiterii procedurii privind asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/deficiențe de auz/tulburare de spectru autist/tulburări specifice de învățare care susțin examenele naționale. 138. Interpelarea nr.138B/07-04-2021 Trăim zile amare şi pline de paradoxuri revelatoar world news aggregator. english spanish indonesian persian arabic portuguese russian french turkish german chineset bulgarian japanese vietnamese italian polish greek bangla romanian czech urdu azerbaijani korean hungarian thai ukrainian chinese khmer albanian bosnian croatian hindi nepali catalan kannada dutch kazakh tamil malayalam belarusian georgian telugu armenian pashto burmese turkmen.

Un exemplu în acest sens este frauda la bugetul MAI, constând într-un prejudiciu material în cuantum de 10 milioane de lei, ca urmare a săvârşirii unor ilegalităţi de către persoane cu funcţii de conducere din cadrul Serviciului Omoruri al DGPMB Direcția Generală de Pașapoarte informează că misiunea celor zece polițiști din sistemul de pașapoarte detașați la secția consulară a Ambasadei României la Londra, care a avut ca obiectiv sprijinirea cetățenilor români aflați pe teritoriul [citește în continuare

Ilie Sârbu a schimbat cu ginerele Ponta un apartament

Declarații 201

 1. Serviciul Român de Informații are ca misiune protejarea valorilor democratice şi promovarea intereselor naţionale ale României şi ale aliaţilor săi pentru realizarea securităţii naţionale, asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi apărarea statului de drept
 2. TAXĂ AUTORIZARE PENTRU ANUL 2021. CF. HCGMB nr. 139/30.04.2020. RO26TREZ70221160203XXXXX. BENEFICIAR DVBL SECTOR 2. CUI:13811802. Pentru suprafețe mai mici de 500 mp - 3.300 lei. Pentru suprafețe mai mari de 500 mp - 4.400 lei. DOSARELE ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII PENTRU ANUL 2021 SE DEPUN ÎN PERIOADA 01-31.12.2020
 3. 68.783 de lei (14.000 de Euro) si-a data in plus la salariu in 2020 turnatorul Securitatii Manole cunoscut publicului si ca Mugur Isarescu - guvernator al Bancii Nationale.Iata declaratia de avere care atesta venturi salariale de aproape un milion de lei anual, in 2021:. Veniturile turnatorului se majoreaza astfel cu 7,6% fata de anul 2020 (extras din declaratia de avere anterioara)
 4. În vederea îmbunătățirii navigării și a colectării anonime de statistici pentru perfecționare, acest website transmite cookies în calculatorul dvs
 5. ării
 6. Cazierul judiciar se cere în multe situații, fie pentru școala de șoferi, fie pentru obținerea unui job sau înscrierea la anumite cursuri și programe. În 2021, procedura de obținere a cazierului judiciar este semnificativ simplificată, de cele mai multe ori, certificatul de cazier fiind dat pe loc

Adrian Ursu si Oana Zamfir au prezentat vineri, la Antena 3, raportul politistului Eugen Stan , acuzat ca a agresat sexual doi copii. Este un raport serios, care reprezinta o radiografie asupra unei situatii cu care Politia Romana.. Leader-Hightech - are ca si obiect e activitate productia de echipamente medicale si de computere. Compania a fost lasata dormanta initial si inchisa dupa ce Tariceanu a mintit in declaratia de avere despre relatia sa cu Medist, acuzata de complicitate la furt de soft si distribuire ilegala de soft catre sri Declaratie persoane venite din zone de risc. Citeşte tot. Informatii Utile. Datele de contact ale: Serviciului Rutier ( Telefon: 0243207625 ), Serviciului de Ordine Publică ( Telefon: 0243207611 ), Serviciului Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative ( Telefon: 0243207615 ), Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase. Directia Generala de Salubritate Sector 3. Direcția Generală de Salubritate Sector 3 a fost înființată ca serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 3, în vederea prestării serviciului public de salubrizare în Sectorul 3 al Municipiului București, prin Hotărârea Consiliului.

Dobre, „te-a făcut” Toader! A câștigat cu un leu mai multdeclaratii

Directia Generala Jandarmi Municipiul Bucuresti - Directia

Declarații 202

-- Florian Serac, prefectul de Bihor, minte cu nerusinare in declaratia sa de avere * In documentul facut public pe site-ul Prefecturii, Serac sustine ca are un apartament, o casa, o Dacia veche de zece ani, teren agricol si doua spatii comerciale * El a omis sa declare actiunile si profiturile uriase de la firmele pe care le detine sau la care este asociat * Prefectul de Bihor si familia lui. DGPMB: Percheziții la persoane bănuite de evaziune; prejudiciu - aproximativ 10 milioane de lei Polițiștii bucureșteni efectuează joi 33 de percheziții în București și județele Ilfov și Giurgiu, la mai multe persoane și societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălarea banilor, prin care..

I.p.j. Suceav

 1. Obiectiv.info iti aduce cele mai noi si relevante stiri, comentarii si analize ale celor mai buni jurnalisti sau sociologi. Pe site-ul Obiectiv.info vei gasi informatii politice, sociale, din economie, stiinta sau sport. Obiectiv.info relateaza, in timp real, doar acele evenimente care merita sa fie aduse in atentia publicului
 2. Declaraţii de avere şi interese > Declaraţii de avere şi interese; Ghidul de completare a declaraţiilor de avere şi interese; Informaţii privind agenţii economici > Listele contribuabililor mari şi mijlocii; Antrepozite fiscale autorizate; Formulare tip; Situația bunurilor imobile intrate în proprietatea statulu
 3. Am înţeles că întreaga avere a lui Sebastian Vlădescu a fost sechestrată, dar nimeni nu ştie în ce constă aceasta, atît timp cît acesta foloseşte companii interpuse pentru a îşi disimula ilegalităţile, după cum dovedesc Raportul Final OLAF şi documentele Guccifer
 4. Rl online 0 comentarii 14.02.2006 - 00:00 Nici un tractor sau semanatoare Declaratia de avere a mocanului Median - completata de Securitate In luna iulie trecut am publicat serialul Ruina si rugina, despre drama mocanului Gheorghe Median, care crease intr-o zona arida, la Pecineaga (Constanta), una dintre.
 5. 021 9543. Bun venit pe site-ul Poliţiei Locale Sector 3. Poliţia Locală sector 3 stă la dispoziţia cetăţenilor oferind servicii de calitate prin aplicarea legii cu imparţialitate şi profesionalism. Activitatea Poliţiei Locale se realizeaza în scopul exercitarii atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor.
 6. Luju prezinta dovezi naucitoare ale colaborarii oficiale a procurorului Cristian Ban, membru al CSM (fost vicepresedinte al CSM in anul 2017), cu agentii SRI si DIPI, in perioada 2014 - 2015, pe cand detinea functia de procuror general al Parchetului Cur
 7. (Preluare Inpolitics): Mare eveniment mare: premierul Florin Cîțu a lansat azi la apă mult prea amînata campanie pro-vaccinare, care trebuia să înceapă încă din primele zile ale lui ianuarie, dar a adăstat prin varii cotloane pînă azi.O campanie cu 11 spoturi video nu doar întîrziată, dar care are toate șansele să genereze un scandal de proporții, pe bază de plagiat grosolan

Declaratia de avere a ministrului Justitiei. Raluca Pruna are un apartament in Bruxelles, unul in Bucuresti, o casa si datorii de 400.000 euro Ministrul Justitiei, Raluca Pruna, are doua apartamente si o casa, un autoturism si are in conturi peste 25 de mii de euro, dar, potrivit declaratiei de avere afisata pe site-ul Guvernului, are si. Procurorul Cristian Ban, vicepresedinte al CSM in 2017, a colaborat oficial pe dosare cu SRI si DIPI pe cand era seful Parchetului Curtii de Apel Bucuresti. Potrivit art. 7 din Legea 303/2004 colaborarea magistratilor cu serviciile este interzisa, sub sanctiunea incetarii functiei. Ban s-a deconspirat in Analizele activitatii PCA Bucuresti pe 2014-2015: Colaborarea cu SRI [ Nu susțin considerentele Curții Constituționale potrivit cărora Parlamentul sau Guvernul nu se pot atinge de legea prin care, după secole de discriminare a magistraților, ministrul liberal Valeriu Stoica a propus pentru prima oară, în anul 1997, pensie de serviciu pentru magistrați, considerente reiterate în paragraful 27 al Deciziei CCR nr. 256/2021 Adevărul* Poliţia Rutieră nu mai are voie să ascundă radarelePublicaţia Adevărul scrie că Camera Deputaţilor a reexaminat, marţi, ca urmare a unei decizii a CCR, proiectul referitor la circulaţia pe drumurile publice, stabilind că se interzice utilizarea dispozitivelor de măsurare a vitezei din autovehicule care nu au înscrisurile Poliţiei şi nu sunt amplasate în locuri. SE RAZBUNA BASESCU? - DNA cere urmarirea penala a lui Gabriel Oprea pentru folosirea abuziva a coloanelor oficiale, dar l-a agatat si pe Procurorul General al Romaniei, Tiberiu Nitu, cel care i-a redeschis dosarele fostului presedinte: Procurorul general nu era indreptatit sa beneficieze de insotire cu echipaje ale politiei rutiere potrivit H.G. 1391/2006, fapta ministrului a produs un.

(Preluare National - Catalin Tache): Polițiștii trimiși în Centrul Vechi, mai mulți decât clienții Ordin de la Cotroceni : Închideți România de pe 7 decembrie titram lovitura din 1 octombrie. Iar de atunci aproape că nu mai este lider politic sau analist care să nu se umfle cu sursele sale despre închiderea României de pe [ Here about 30 popular Primaria Sectorului, bucuresti, piedone, primaria 4 sites such as ps4.ro (Primaria Sectorului 4 - Bucuresti - Primaria Sectorului 4 - Bucuresti). The best 3 similar sites: primariaclujnapoca.ro, next-gen.ro, pr-romania.ro

Stiri despre trafic auto restrictuinat. Şapte zone din centrul Capitalei, libere de trafic auto. Ce rute ocolitoare recomandă şoferilor Brigada Rutieră - FOTO. Câteva zeci de străzi din centrul Capitalei se transformă în zonă pietonală în zilele de sâmbătă şi duminică Citeste pe Wall-street.ro ultimele stiri legate de confiscare ️ Gasesti ultimele informatii, poze, comentarii si materiale video

Declaratii de avere - Politia Roman

Comisia Juridica a Senatului a incuviintat miercuri cerea DNA de incepere a urmaririi penale a lui senatorului Gabriel Oprea, fost vicepremier si ministru de interne, pentru ucidere din culpa in cazul mortii politistului Bogdan Gigina, cu 8 voturi pentru si 2 impotriva Series Navigation<< Noiembrie 2019, Permiteti sa raportez!Ianuarie 2020, Permiteti sa raportez! >> Continue readin

Medicina Integrativa